نوین چرخ

چرخ صنعتی ثابت و گردان

معرفی آیکون های جدول قرقره صنعتی نوین چرخ

قرقره 7×7 دو چرخ

قرقره 7×7 دو چرخ

  0 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
7×7
90
200
0
70
0
0
0
200

 


قرقره 5×5 دو چرخ

قرقره 5×5 دو چرخ

  0 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
5×5
80
20
0
50
0
0
0
150

 


قرقره 4×4 دو چرخ

قرقره 4×4 دو چرخ

  110,000 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
4×4
80
12
0
40
0
0
0
100

 


قرقره 3x3 دو چرخ

قرقره 3x3 دو چرخ

  48,000 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
3×3
50
8
0
30
0
0
0
65

 


قرقره 7×7 چهار چرخ

قرقره 7×7 چهار چرخ

  1,550,000 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
7×7
90
200
0
70
0
0
0
250

 


قرقره 5×5 چهار چرخ

قرقره 5×5 چهار چرخ

  500,000 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
5×5
90
200
0
50
0
0
0
200

 


قرقره 4×4 چهار چرخ

قرقره 4×4 چهار چرخ

  280,000 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
4×4
80
12
0
40
0
0
0
150

 


قرقره 3x3 چهار چرخ

قرقره 3x3 چهار چرخ

  110,000 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
3×3
50
10
0
30
0
0
0
100

 


قرقره 4×4 روکش دارچهار چرخ

قرقره 4×4 روکش دارچهار چرخ

  0 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
4×4
80
12
0
40
0
0
0
150

 


قرقره 4×4 قلاب دار چهار چرخ روکش دار

قرقره 4×4 قلاب دار چهار چرخ روکش دار

  0 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
4×4
80
12
0
40
0
0
0
150

 


قرقره 3x3 روکش دار

قرقره 3x3 روکش دار

  0 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
3×3
6
10
0
3
0
0
0
100

 


قرقره 3x3 کانکسی چهار چرخ روکش دار

قرقره 3x3 کانکسی چهار چرخ روکش دار

  103,000 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
3×3
6
0
0
3
0
0
0
100

 


قرقره 3x3 دو چرخ روکش دار

قرقره 3x3 دو چرخ روکش دار

  0 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
3×3
6
8
0
3
0
0
0
65

 


قرقره 3x3 کانکسی دو چرخ روکش دار

قرقره 3x3 کانکسی دو چرخ روکش دار

  0 ریال

سایز قرقره سایز ارتفاع پیچ قرقره سایز پیچ قرقره سایز قطر قرقره سایز پهنا قرقره سایز شفت مرکزی قرقره سایز نبشی قرقره سایز میلگرد قرقره تحمل وزنی قرقره
3×3
6
8
0
3
0
0
0
65

 


جستجو

انتخاب مجموعه

لینک های مفید

تاریخ و ساعت

امروز: چهارشنبه 18-4-99 شمسی
مصادف با: 08-07-2020 میلادی
ساعت: 04:59:56

QR کد سایت

QR کد نوین چرخ