نوین چرخ

چرخ صنعتی ثابت و گردان

معرفی آیکون های جدول چرخ صنعتی نوین چرخ

چرخ 200 ترمزدار ورقی / RUBER

چرخ 200 ترمزدار ورقی / RUBER

 810,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
200
20
50
235
0
0
0
105×135
75×105
12
0
0
150

 چرخ 75 گردان ورقی / RUBER

چرخ 75 گردان ورقی / RUBER

 190,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
75
10
25
97
0
0
0
58×75
41×54
10
0
0
40

 چرخ 75 ثابت ورقی / RUBER

چرخ 75 ثابت ورقی / RUBER

 120,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
75
10
25
97
0
0
0
58×75
41×54
10
0
0
40

 چرخ 75 ترمزدار ورقی / RUBER

چرخ 75 ترمزدار ورقی / RUBER

 215,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
75
10
25
97
0
0
0
58×75
41×54
10
0
0
40

 چرخ 100 گردان ورقی / RUBER

چرخ 100 گردان ورقی / RUBER

 210,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
100
12
30
130
0
0
0
84×102
60×73
10
0
0
60

 چرخ 100 ثابت ورقی / RUBER

چرخ 100 ثابت ورقی / RUBER

 160,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
100
12
30
130
0
0
0
84×102
60×73
10
0
0
60

 چرخ 100 ترمزدار ورقی / RUBER

چرخ 100 ترمزدار ورقی / RUBER

 265,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
100
12
30
130
0
0
0
84×102
60×73
10
0
0
60

 چرخ 125 گردان ورقی / RUBER

چرخ 125 گردان ورقی / RUBER

 260,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
125
12
33
155
0
0
0
84×102
60×73
10
0
0
100

 چرخ 125 ثابت ورقی / RUBER

چرخ 125 ثابت ورقی / RUBER

 200,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
125
12
33
155
0
0
0
84×102
60×73
10
0
0
100

 چرخ 125 ترمزدار ورقی / RUBER

چرخ 125 ترمزدار ورقی / RUBER

 320,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
125
12
33
155
0
0
0
84×102
60×73
10
0
0
100

 چرخ 160 گردان ورقی / RUBER

چرخ 160 گردان ورقی / RUBER

 550,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
160
20
40
195
0
0
0
105×135
75×105
12
0
0
130

 چرخ 160 ثابت ورقی / RUBER

چرخ 160 ثابت ورقی / RUBER

 450,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
160
20
40
195
0
0
0
105×135
75×105
12
0
0
130

 چرخ 160 ترمزدار ورقی / RUBER

چرخ 160 ترمزدار ورقی / RUBER

 715,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
160
20
40
195
0
0
0
105×135
75×105
12
0
0
130

 چرخ 200 گردان ورقی / RUBER

چرخ 200 گردان ورقی / RUBER

 685,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
200
20
50
235
0
0
0
105×135
75×105
12
0
0
150

 چرخ 200 ثابت ورقی / RUBER

چرخ 200 ثابت ورقی / RUBER

 490,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
200
20
50
235
0
0
0
105×135
75×105
12
0
0
150

 جستجو

انتخاب مجموعه

لینک های مفید

تاریخ و ساعت

امروز: چهارشنبه 18-4-99 شمسی
مصادف با: 08-07-2020 میلادی
ساعت: 05:58:28

QR کد سایت

QR کد نوین چرخ