نوین چرخ

چرخ صنعتی ثابت و گردان

معرفی آیکون های جدول چرخ صنعتی نوین چرخ

چرخ 75 گردان پلی یورتان / PU

چرخ 75 گردان پلی یورتان / PU

 780,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
75
12
32
106
0
0
0
65×95
45×75
10
0
0
125

 چرخ 75 ثابت پلی یورتان / PU

چرخ 75 ثابت پلی یورتان / PU

 720,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
75
12
32
106
0
0
0
65×95
45×75
10
0
0
125

 چرخ 75 ترمزدار پلی یورتان / PU

چرخ 75 ترمزدار پلی یورتان / PU

 650,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
75
12
32
106
0
0
0
65×95
45×75
10
0
0
125

 چرخ 75 گردان سنگین پلی یورتان / PU

چرخ 75 گردان سنگین پلی یورتان / PU

 900,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
75
17
50
120
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
200

 چرخ 75 ثابت سنگین پلی یورتان / PU

چرخ 75 ثابت سنگین پلی یورتان / PU

 850,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
75
17
50
120
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
200

 چرخ 75 ترمزدار سنگین پلی یورتان / PU

چرخ 75 ترمزدار سنگین پلی یورتان / PU

 1,250,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
75
17
50
120
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
200

 چرخ 100 گردان پلی یورتان / PU

چرخ 100 گردان پلی یورتان / PU

 950,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
100
17
50
143
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
230

 چرخ 100 ثابت پلی یورتان / PU

چرخ 100 ثابت پلی یورتان / PU

 900,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
100
17
50
143
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
230

 چرخ 100 ترمزدار پلی یورتان / PU

چرخ 100 ترمزدار پلی یورتان / PU

 1,300,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
100
17
50
143
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
230

 چرخ 125 گردان پلی یورتان / PU

چرخ 125 گردان پلی یورتان / PU

 1,100,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
125
17
50
165
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
280

 چرخ 125 ثابت پلی یورتان / PU

چرخ 125 ثابت پلی یورتان / PU

 1,050,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
125
17
50
165
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
280

 چرخ 125 ترمزدار پلی یورتان / PU

چرخ 125 ترمزدار پلی یورتان / PU

 1,520,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
125
17
50
165
0
0
0
72×84
101×115
12
0
0
280

 چرخ 160 گردان پلی یورتان / PU

چرخ 160 گردان پلی یورتان / PU

 1,200,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
152
17
50
191
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
360

 چرخ 160 ثابت پلی یورتان / PU

چرخ 160 ثابت پلی یورتان / PU

 1,100,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
152
17
50
191
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
360

 چرخ 160 ترمزدار پلی یورتان / PU

چرخ 160 ترمزدار پلی یورتان / PU

 1,650,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
152
17
50
191
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
360

 چرخ 200 گردان پلی یورتان / PU

چرخ 200 گردان پلی یورتان / PU

 1,520,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
200
17
50
241
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
460

 چرخ 200 ثابت پلی یورتان / PU

چرخ 200 ثابت پلی یورتان / PU

 1,100,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
200
17
50
241
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
460

 چرخ 200 ترمردار پلی یورتان / PU

چرخ 200 ترمردار پلی یورتان / PU

 1,900,000 ریال

قطر چرخ
شفت چرخ
پهنای چرخ
ارتفاع از کف
ارتفاع از پیچ
طول پیچ
قطر پیچ
ابعاد کفی
ابعاد آکس به آکس
قطر پیچ کفی
لوله
میله
تحمل وزنی
200
17
50
241
0
0
0
101×115
72×84
12
0
0
460

 جستجو

انتخاب مجموعه

لینک های مفید

تاریخ و ساعت

امروز: چهارشنبه 18-4-99 شمسی
مصادف با: 08-07-2020 میلادی
ساعت: 06:46:36

QR کد سایت

QR کد نوین چرخ